Akot lanvlop vou zot ?
— Ti-Louis mon ami, ki pozision ? Ki pé ariv twa ? Mo trouv twa koumadir inpé amerdé. Ki, akoz Lepep pé gagn éleksion ki to koumsa ?
— Hé, pa mélanz lékours ek politik. Zafer pa bon ditou, ditou mo dir twa. Mo bien krwar ki la fi n pé kosté.
— Ti-Louis, pa fer sa kalité koler-la. Lavi kourt, pa al fer bann zes ki to mem pa pou gagn létan régreté. Pa grav, to pa abitié perdi lékours mem twa…
— Hé, hé, trouvé twa ousi to enn Ti-Crétin. Ki to krwar, mo pé al zet mo lékor ? Dir twa bien ki mo pou la ziska mo dernyé souf pou mo manz zot lavi.
— Ti-Louis, la manyer ki mo pé tandé la, mo bien krwar ki la fi n lékours pou vinn avan to dernyé souf.
— Samem mo pé esay explik twa la. Mo tann dir ki dan enn konklav, Innocent IV finn dir ki lakes vid, pa pou kapav fer naryé. Mem sa swaré kot donn sa bann ti souval ki tou létan so dé lapat anler la pa pou fer.
— Hein, sa swaré kot Shérif san zétwal-la kontan vinn fer rozet avek so dé lipyé. Ti-Louis, apel sa swaré Equidor. Ki, pa pou éna sa lané-la ? Non… sa li pa korek. Bann bater bis kouma twa kouma pou fer pou rins lagorz ?
— To trouvé ? Samem mo pa kontan ar twa, to touzour éna enn dialog kontrer lor mwa. Mé laisse mo dir twa selma, mo éna deux invités de marque dan sa program-la.
— Wi Ti-Louis, nou koné ki tomem trwaziem lamé le Pape, samem ki to servi sa téléfonn Samsung-la. An tou ka, sa désizion-la pa pou fer plézir. Zis lané ki St-Paul gagné, lamem pa organiz Equidor. Inpé bizar sa désizion-la. Li pa tré politikman korek. Ki ti pou fer si Bizounours ti gagné ?
— Mari bizar mem sa mo trouvé.
— Ti-Louis, St-Paul pa ti kapav donn enn zoli lanvlop sponsorship Le Pape pou organiz SO swaré ?
— Sa ousi bizar. Mé mo bien krwar ki St-Paul fi nn détrir tou lanvlop. To pa trouvé ki wikenn bazar ousi li pa prézan ? Innocent fi nn swazir London Boys dan so plas.
— St-Paul li ousi kifer li fi nn bizin anrézistré le Français ? Li pa koné ki sa port maler ?
— An tou ka, mwa mo dir : si ariv la fi n la sézon zot péna kas, kouma zot pou fer lékours lané prosenn ?