Fantom ki zwé sa ?
— Éta Ti-Louis, ki position my good friend ?
— Ala li la, position dan to lamé. Twa ki tann tou, twa ki konn tou.
— Ti-Louis, mo trouv twa foutan enn kou la. Ki finn ariv twa ? To pa finn gayn litière pou manzé sa semenn-la ?
— Litière, sa zis ceux qui sont dans le secret des dieux ki gayn sa. Mé dir mwa enn kou, twa ki konn tou, sa zafer ki apel Win Accumulateur la…
— Apel sa Win Accumulator Ti-Louis. Ki to problem ?
— Samem, tonn fini konpran ki mo pé rod dir. Sipozé fer lor tou lékours sa non ?
— Bien sir Ti-Louis. Fer sa a partir 2e kours ziska 8e kours. Ki finn ariv twa, Long Hair finn réfiz pran to pari ?
— Pas du tout. Long Hair se fait discret maintenant. Par kont, mo finn rémarké ki kan ariv dernyé kours, éna enn… Kouma dir sa ? Enn betting coup lor certains lakot souval.
— Ti-Louis, apel sa betting drift. To enn bon obzervater selma twa. Mwa ousi mo finn rémark sa. La semenn dernière mo finn mem rémarké ki kan mo finn al rod mo kas, kot Long Hair, dimounn mem pa ti éna dan laké.
— Zistéman mo dir twa, ki manière sa bann dimounn-la zwé sa bann souval-la pou ki pa trouv zot et zot rési fer lakot bouzé ?
— Kisannla sa ? Fantom ki zwé sa ?
— An tou ka Ti-Louis, mo croire to finn pik kouto kot fer dimal la. Parski mo tann dir Père Laval finn al zwenn Mr Boule-Boule pou koz sa bann kozé-la.
— Ki mo ti dir ? Twa ki konn tou.