Kisannla so fot ?
— Éta Ti-Louis, ki position mo frer, mo trouv twa dan enn bon mood
— Mo bien, mé an fet éna enn kitsoz ki pé fatig mo latet.
— Ki éna ankor ?
— To finn trouvé ki finn ariv le pov Aucharuz samdi ?
— Wi, mo ti pé get souval rétourné apré 5e kours ek mo finn tann bann dimounn dan piblik mett ar li. Zot finn tret li de tous les noms alor ki si to get bien fim lékours, pa vréman so lafot si sa souval-la pa finn gagné.
— Mo croire plito ki malchance ar li. Zis kouma li koumans ataké, souval gri sorti, avoy li andéor ek souval ki ti divan li karté li ousi. Li rétrouv li lot koté bellboy.
— Ti-Louis, to finn get lékours principal ?
— Ayo mama. Mari bez sa. Ti kapav éna enn gro aksidan. Enn chance pou handler ki souval dan premier koulwar ti lant. Si zamé ti son konpayon, la ti pou éna gran fraka. Mo croire ki ziz dépar bizin mett linet.
— Mwa, mo pli croire ki li pé rod imit Lucky Luke, l’homme qui tire plus vite que son ombre.
— Bannla bizin dir li ki li pa dan fim western. Pa revolver ki li éna dan so lamé.
— Ti-Louis, to finn tann sa lot zistwar-la ?
— Ki été ankor ? Alé vomi !
— Séki finn arivé kot sa lékiri kot éna trwa entraîneurs la ?
— Weh, mo finn tann dir ki res zis deux asterla.
— Huit souval finn alé, mé Shailesh ek Toro ankor ansam.
— Bé kisannla so fot sa ? Mo croire ki direction bizin pran enn désizyon. Pa kapav tou létan ena problem laba. Ça ne peut plus continuer.