Zot pas sanzé
— Ti-Louis, kot to ti été ? Pa finn tann toi enn semenn.
— Ayo mama, pa kozé. Ti inpé dan bez, mé mo finn réfer
— Sinon, quoi de neuf ?
— Rien, sof pou dir on prend les mêmes et on recommence.
— Bé wi ta, bann ti guéguer pa fini alors que d’autres pé fer touzour croire ki zot pa bien.
— Ki été encore sa ? Mo pa konpran.
— Figure-toi ki éna dimounn o lié zot fer de zot mieux pou esay remett l’industrie sur les rails, zot laguer loz.
— Laguer loz ? Zi to lé dir ?
— Figure-toi ki la semenn dernière, le petit caporal pa ti présent. Eh bien, li finn donn so loz à celui qui ne parle pas trop là. To koné, celui ki inpé gros-là. Mé figure-toi ki sa pa finn fer plaisir à l’homme du sucre. Li dir li ki ti bizin gagn sa logz-la parski limem pli vyé.
— Pli vyé wi, pli k.. ousi, mé li pa pli ancien à ce que je comprends. Sa démontré vrémem ki li pa kon naryé mem sannla.
— Ki éna encore comme histoire ?
— To konn sa zafer concernant l’ours et le taureau ? Enn ti-moman zot bien, enn lot moman zot laguer. An fé, mo népli konpran naryé ladan.
— Ti-Vincent asir tou dimounn ki li népli éna naryé a fer ar li. Il mettrait sa main à couper li dir. Or, sur le terrain ou sur la piste, il n’en est rien.
— Bé non, to pa konpran mem toi. Si l’ours dir vrai, c’est qui le taureau pli malin ki li. Dépi inpé létan li pé zwé derrière rido, mé li kontinyé vendé, trasé ek dirizé. Li rest touzour l’homme le plus fort.
— Ti-Louis, ki to pensé lors sa zafer accumulator pou bann gagnants ?
— La mo croire to pé rod lipou dan…
— Bé non ta ! Nek sanz la loi kan zot oulé. Zot ti croir ki kapav met lamé dan pos piblik. Mé nou pli malin.
— Wi, mé sa bann sanzman la loi la, to pa trouv sa drol ? Kojak et nou kamarad ki fer football-la zot pa deux gran kamwad ?
— Ayo mama ! Conflit d’intérêts la ousi…