— Allo Mawsi, bonjour. Longtemps napa gayn ou nouvel Ki manier ?

— Ayo Beti ki mo pou dire toi ? Nothing good, nothing. Kot toi ki manier ?

— Nous pé débrouillé, Mawsi. Et de votre côté ?

— I am feed up I tell you. Vraimem mo finn plein avec, Beti.

— Ayo Mawsi faudrait pas ou koz kum sa. Avec sa lavi kipé déroulé la, tout dimoun éna so problem.

— It’s not the same for me, Beti. Moi mo lavi mem li enn problem.

— Mo koné li difficil, Mawsi. Mais bizin ou prend le bon côté des choses.

— What good part of things are you talking about ? Moi mo lavi éna ziss enn coté : so mové côté !

— Ayo Mawsi pas bon ou koz kumsa. On dirait ou un peu déprimé

— Un peu déprimé un peu seulement ? But I am in an acute nerveous breakdown, I tell you. Mo népli kapav avek sa lavi la !

— Mawsi écoute moi enn cout : ou kon sa kozé ki dire tout problem éna so solution

— Tell me one thing : to finn call moi pou donne moi leçon moral ? ! You to me !

— Ou trouvé kuma ou été, Mawsi ! Mo pe zi met enn dialog avec ou pou change ou mood.

— Ki manier to pou change mo mood quand mon lavi entier enn cauchemar ? It’s impossible impossible.

— Dire moi ki ou main problem ?

— I’ve always said it : all is a main problem in my life. Number one sa batchiara avec ki mo famille finne marié moi !

— Mawsi faudrait pas koz kumsa pou Uncle.

— What do you mean ? To dir moi kozé et kan mo kozé to tir faudré pas mo kozé !

— Ok. Ok. Ki Uncle finn dire ou encore ?

— Nothing. I dont open my mouth with him. Li finn touzour ran mo lavi amer. Li finn tout le temps refiz écoute moi.

— Dans tou menaz éna parfois enn biz biz, Mawsi. Ou bizin dialogué.

– As you seems to be an expert, give me an advice : ki manier to kapav dialogue avec enn dimoun ki pas écouté ? Avant Brexit mo ti dire nou vann nou bann flat ek nou retourne Maurice. Li finn refusé.

— Kifer li finn refusé Mawsi ?

— Parski li ti croire ki Brexit pour faire prix lakaz monté dans l’Angleterre. You know what happens after : nou bann flat finn perdi plis ki 50 % zot valer !

— Mais Mawsi li finn faire enn errer. Ou aussi ou ti vot pou Boris Johnson, non ?

— Yes I vote for Johnson. Pas pou so politique mais parski mo napa ti siporte sa Theresa May ! Then at the begining of Covid, I wanted to come back to Mauritius. Li dire non, ki nou ti plis en sécurité sanitaire dans l’Angleterre.

— Mais Mawsi zot napa tousel dans sa cas la.

— Si li ti écoute moi pour enne fois but he listens to himself and I am forced to hear him day and night. Sak fois mo tann so la voix, mo envi bez li enn coup caray lor so la tête !

— Mawsi na pas koz kumsa. Uncle népli sorti all zoinn so bann camarades ?

— You don’t know that the pubs are closed. ? Kot lipu zoinn so bann kamarad soulards aster la ? Li ress lakaz pou fini mo lavi !

— Uncle népli boire so ti drink alors ?

— Could you believe ! First of all he does not drink drinks but full bottles. Li passe so lazourné avec so deux ti lichiens.

— Ou finn aksepté ki uncle amene ti toutous dans ou flat ?

— I am talking about a brand of whisky. Napa dire moi zamais to finn tann koz Black & White ! ! ?

— Ayo Mawsi kot mo pou konne sa ban zafer la, moi. Ou bizin prend patience Mawsi.

— Mo patience inn fini depi longtemps Beti. I am fed up I tell you. Really fed up.

— Pas facile sa, Mawsi.

— The only thing I want to do is to come back. Mo mari envi retourne dans Maurice, mo dire toi.

— Uncle pou d’accord pour revinn Maurice ?

— Li va bizin faire seki dire li faire.

— Ré alors retourne, Mawsi. Airport finn ouvert ek Air Mauritius finn recomencé faire vols.

— Mo bizin faire ban démarches. I’ll call my travel agent. Ayo mo tellement envie quitte London, so Johnson, so Brexit et so Covid ! ! ! ! !

— Seulement Mawsi, ou avec Uncle zot pou bizin faire quarantaine.

— You mean the test ? I know. Nou va faire li dans Londres avant nou prend avion.

— Mo napa pé koz ou test moi, mais quatorzaine sanitaire.

— I don’t understand what you are saying. Ki sa zafer quarantaire sipa quatorzaine la, sa ?

— Aster la quand enn dimounn rentre dans Maurice, li bizin faire quarantaine sanitaire.

— But why do say quatorzaine ?

— Parski quarantaine la li faire quatorze jours.

— Ok, now I understand. Ki bizin faire pendant sa quatorze jours la.

— Ou ek Uncle zot pou bizin passe sa quatorze jours dans enn la chambre l’hôtel pour checker si zot pas éna corona virus. Tout dimoune ki rentré dans Maurice obligé faire sa quarantaine la dans enn l’hôtel pou verifié ki ou penan maladi la

— Good organisation. Comié la chambre l’hôtel gouvernement finn loué pou bann passagers ?

— Gouvernement napa finn loué bann la chambre l’hôtel, li zis recommandé.

— But who is going to pay for the hotel room ? The airline ?

— Bé bann passagers, Mawsi.

— Sorry let me get it right. Tolé dire ki sé bann passagers kipé vinn Maurice ki pou bizin paye zot la chambre l’hotel quarantaine.

— Oui, Mawsi.

— Don’t tell me. Combien sa la chambre l’hôtel quarantaine la pou coûté Beti ?

— Ena plusieurs catégories ek prix Mawsi : depi Rs 50 000 ziska Rs 420 000.

— You mean that mo pou bizin paye Rs 50 000 pou resté dans enn la chambre l’hôtel avec to uncle pendant quatorze jours ?

— Ou finn bien comprend Mawsi.

— Really ! ! ! ! Mo pé cancelled mo voyage tout de suite.

— Mais Mawsi ou fek dire ki ou mari envi retourne Maurice.

— Of course I dream to come back. Mais mo napa pou dépense Rs 50 000 pou reste en quarantaine are to uncle. Mo déjà en quarantaine avec li dépi longtemps. But at least, in London, I don’t have to pay for that !