GUILLAUME SILAVANT

 

Azordi, mo nepli kone ki zour nou ete…
Mo panse nou samdi, kitfwa nou dimans.
Mo nepli res bel manze dan bife,
Me mo pe gagn kont ki nou apel solidarite;
We ! Vwazin pe ini ! Vwazin pe donn komision !
Lamour pe traverse lao beton !
Mo nepli ena diri, to nepli ena dipin,
Me mo pa per,
Parski monn fer roti, e twa, tonn fer makaroni…
Partaz, samem nou mision, samem tou !
Mo kone letan dir, mo kone tou inpe flou,
Me souy sa bann larm lor to figir,
Se lespwar ek lamour ki pou sap nou !

Li fasil pou zet lezarm;
Letan mo rant online,
Lavi enn sel kou perdi tou so sarm !
Negativite inn mont so ti larme,
Kouma dir bildozer pe raz lakanpayn…
Tou dimoun ape kritike,
Nanye napa bon !
Gouvernma, gard, tou manze zete !
Zis twa ki bon…
Deryer to lekran, to krwar to mem pou dres leran,
Me to dan lerer : les mo dir twa ki to ape fer
To ape fann laper !

Nou bien kone sitiasion kritik,
Me kan eski to pou gagn deklik ?
Pli danzere ki korona, se laper ki pou afebli twa !
E se to laper ki pou zet nou tou anba.
To ape krwar to ankor bien ?
Mwa mo panse tonn kontamine,
Monn lir to bann posts e fran,
Sa fer mwa mari sagrin…
Komie dimoun to pou infekte ? Hin?
Pans bien !
Si to ena katsan kam lor Facebook,
Be to ape zet lafreyer lor zot par gro gro touk !
Kone ki pouvwar to ena dan to lame !!
Sa zafer-la, se enn long lasenn, e mwa,
Mo pe anvi trouv li aret rouye !
Mo anvi trouv twa releve !
Ena pou ale… Ena pou reste,
Sa pa nou ki deside ;
Tou dan lame nou bann Bondie…
Abe, kan to ledwa pou koumans pran
enn nisa ek to klavye,
Rapel ki to kouraz, li kouma dir bal fane !
Kone ki to bann mo kapav tir boukou dan
enn bann kaso !
Gagn kont ki to lespwar, se enn labouzi ki pou
sap mari boukou dan nwar !
Nwar lor blan ; Lekritir li kapav amenn nou
boukou pli devan !

Zis laba ki nou pe kapav zwenn,
Lor sa gran kontinan, ki nou apel Internet ;
Alor ouver tou to bann lafnet !
Disan ape roule dan to lavenn,
To leker ape bate kouma tanbour devan dife,
Bel pouvwar dan to lame !
Servi li pou enn meyer landime…
Silteple
Bless !