- Publicité -

POU MEMWAR: SOMDATH BHUCKORY (1921-1991) – Ekrivin-poet ki ti kontan skilpte verb an Angle, an Hindi ek an Franse

Tradiksion : KAVINIEN KARUPUDAYYAN
Ilistrasion : SHIVAGAAMI LUTCHMANEN-KARUPUDAYYAN

Somdath Bhuckory enn gran amoure Later Mama Moris ki finn kit plizier tras lor so pasaz antan ki enn pasione Lalwa-Lazistis me ousi antan ki Sekreter Lavil Porlwi. Li mem ti pe tini gouvernay Minisipalite le 25 out 1966 kan Porlwi pou vinn City ek li finn donn tou so letan ek so lenerzi pou ki sa dat-la grave dan listwar Pei Moris. Dan lamal memwar nou rapel avek lazwa Somdathji, ekrivin-poet, ki ti kontan penn ek so plim, skilpte verb an Angle, an Hindi ek an Franse. Li finn les nou bouke zoli-zoli poem ki azordi ankor anvole dan lamizik divan ek tous leker so lekter parski zot intanporel ek imortel.

- Publicité -

Sa tradiksion an mo ek an kouler lib Mauritius Ki Shrishti, enn parmi so teks ki pli koni – se enn ofrand ki nou pe mete akot lipie poet Somdath Bhuckory pou santener so nesans. Dil se. Depi fin fon leker.

KREASION LIL MORIS

Li finn kit lemond lwin derier

ki kote Li sorti, Li ki finn donn mwa lavi, Li ki gardien lavi

omilie Losean Indien, anba enn parasol ble

so sari karo kann, so kolie lasenn montagn?

depi lesiel,

depi fin fon lamer,

depi lwin laba akot vag pran nesans,

depi enn lemond imaziner,

Li finn vini!

I

depi lesiel Li finn trouv lizour,

depi enn lemond imaziner,

depi so Nani so godi

depi Mamou Lalinn

lanwit obskir

finn tal so lavwal partou kote,

lesiel finn anvlope ar silans

e lor later enn fey pa ti pe bouze

enn zetwal tonbe depi lesiel

e tou so morso perdi gos drwat dan lespas

me enn morso, enn sel, bat so lezel resi sove,

e vinn kasiet dan Losean

ek dapre enn zizman Destin

linn koumans transforme

pou anfin vinn

Zetwal Losean Indien

II

depi fin fon lamer,

depi enn lemond rev, Li finn vini!

kisannla finn amenn li avek otan swin

depi fin fon Losean?

depi enn kwin dan fin fon lamer

ti ena enn Rwayom etranz

dan so lakour rwayal ranpli ar kouler

enn Perl ti pe renie

samem Lakour Rwayal tinn deside

res an kasiet se enn pese

Li ti bizin sorti depi profonder

pou briye divan nou lizie

ek dapre enn zizman Destin

li finn koumans transforme

pou anfin vinn

Perl Losean Indien

III

depi lwin laba akot vag pran nesans,

depi enn lemond imaziner,

depi godi Himalaya,

depi Ganga so pwisans,

Li finn vini!

sa fer leker fermal

Lind, Mama Later ki finn vinn prizonie

san brasle doulinn pou dekor so lebra,

erezman Li ti ena so payal

tanpet zour difisil

finn kas so leker an morso

ek enn morso sa leker-la

finn vinn trouv refiz isi

ek dapre zizman Destin

Linn transforme dousman-dousman

ziska Li finn pran nesans omilie losean

kouma enn portre Lind.

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour