- Publicité -

FAM AFRIKENN – Fam nwar kontinn lite

LAURY LAGAILLARDE

To zanset sorti Lafrik twa

- Publicité -

To figir kouma bann-la

To seve ousi parey

To tre ousi parey kouma bann-la

Mo per, mo onte, mo dir mo ti

pou kontan enn lot model

Pa fini, ena dir to enn fam twa to pa pou kapav

To pa gagn drwa dir seki to panse

To pa gagn drwa vote twa

To bizin res dan lakaz twa

To pa gagn drwa gagn mem lapey ek zom twa

To bien, to malad, to bizin leve

to bann travay pe atann twa

Lavi enn fam li pa ti fasil

Ek li ankor pa fasil mem

Me lavi enn fam nwar li ankor pli difisil

To pa ti zis enn fam AOUA

Me to ti enn fam nwar AOUA

Ki sorti dan Lafrik

Me tousala fini aster

Fam nwar to ena to plas

Fam nwar pe diboute

Fam nwar dir seki li panse

Fam nwar li emansipe aster

Fam nwar nepli per pou dir so desandan

sorti Lafrik

Fam Nwar nepli gagn onte akoz so lapo

nwar ouswa akoz so seve krepi

Fam nwar to for

To for parski to finn amenn de konba

Premie pou aksepte twa antan ki fam

dan plas inportan

Ek deziem pou aksepte twa antan

ki fam nwar

Twa fam nwar

Twa fam nwar ki to desandan sorti Lafrik

Rapel so non AOUA KEITA ki ti enn gran militan malienn ki finn lite pou bann fam nwar afrikenn

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour