JASON LILY

Gouverman nou zil Moris, dan so reflexion ki bidze 2018-2019 pou ena enn linpak lor bann votan pou prosin eleksion zeneral ki pa tro lwin, inn met bann mezir bien popilis pou li fer fas kan pou bizin prezant bilan so manda :

  • Menazer, otomobilis, bann dimounn klas mwayenn (ki egal a plis ki 50% popilasion votan) pou soufle inpe (ziska kan ?) avek pri lesans ek diezel kinn bese (me li kouma yoyo, monte-desann)
  • Bann ‘‘start-up’’ ek bann antreprener pou ena plis fasilite ‘’loan’’. Isi dan Moris, souvan ouvertir kont mem bel ‘’struggle’’ pou enn antreprener; mem si bann ‘’interest rate’’ pou pli ba kan ou pou gagn ‘’loan’’. Par examp, enn ‘’skilled craft worker’’ vremem rekonet (artizan) isi? Kot li valorize ek vilgarize. Ou kone komye dimounn avek diferan form lintelizans ki pe pini parski nou sistem elitis li an ler?
  • Bann ki ena laferm organik ou ki fer ‘’sheltered farming’’ pou ena osi bann fasilite ‘’loan’’. An mem tan, souvan linformasion bann grant fini pas dan zorey bann ki dan fonksion piblik, ou azan politik ou pros minister. Si ou gagn sans tann sa, dan bon ler.
  • Inzekte plis kas pou protez lanvironnman, pou prepar nou a bann katastrof natirel. Kan nou pou ena plis verdir, ou enn lalwa ki pli for lor proteksion zanimo ek pie isi? Parey kouma lamann dan Road Traffic Act, be pou lanvironnman li osi inportan ki seki pa respekte li, kone ki lalwa pe vey li, de pre! Environment Protection Act ankor aktiel ouswa bizin enn zoli amandman.
  • Milion ou mem miliar pou reabilit nou laplaz, me eski nou o kouran ki kantite laplaz piblik ki pou deproklame?
  • Investisman dan Smart City – Me eski nou pe ena osi Ethical City?
  • Plis lozman sosial, li enn bon zafer. Me kan pou ena plis laferm komin, teat kominoter, striktir profesionel, pou ki zot pa zis tras-trase pou viv ? Me ki zot afirm sa kapasite Kree ki bien la. Si bann dimounn ki mwin favorize pa gagn mwayin pou devlop zot ‘’skill’’.
  • Paspor ek nasionalite morisien a bann migran (investiser etranze) a partir enn bann gro som larzan. Sa pou inpakte lor bann popilasion lokal pou vinn antreprener ouswa li pou ankor enn fwa enn sitiasion Gran Boss v Ti-travayer.