L’opérasion blanchissement finn koumansé
— Éta Ti-Louis, ki position my friend ? Pa fasil sa mon ami, zafer-la so. Commission d’enquête pé vini for-for mo trouvé.
— Commission d’enquête ? Ha, ha, ha…
— Ti-Louis, mo trouv twa bien an form. Sa kalité sourir-la ? Tu dois savoir des choses que je sais pas.
—Tu ne sais donc pas ? Twa ki abitié dir je sais tout. Hein… to pé déklar sinwa nef.
— Ti-Louis kalmé toi. Pa excité. Mwa, mo zis pé dir twa nouvel ki mo finn tandé. Pa enn bon zafer mett enn commission d’enquête ? Tou dimounn pé dir éna nek voler dan Senn Mars. Pa blié touris ousi finn koumans krié voler dan samdi. Alor nou ava trouvé kot sa bann voler-la été.
— To konn sa dialog ki dir mett lisien vey sosis ? Tension twa, pas blié ki sa… kouma to apel sa ?!
— Commission d’enquête…
— Wi, commission d’enquête. To krwar ki Innoncent IV ti pou laisse mett sa si li pa koné ki pou so rézilta ?
— Hum… mo krwar to éna rézon Ti-Louis. Pa fasil, zamé mo pa finn trouv enn lanket lor Vatican. Mé dapré twa, kot nou pé alé ar sa ?
— Kot pé alé ? Bé sa koumadir MITD, koumadir Waterpark, et j’en passe. Pa bilé trwa komité finn éna avan. Bann ankéter finn gagn létan passe l’arme à gauche. Okenn désizion pa finn éna. Pir ! Éna komité rapor mem li pa finn doné.
— Ayo Ti-Louis, Lion so lamaswar li pa kouma enn broyeur li, mé li kouma enn masinn lavé.
— Apel sa opérasion blanchissement finn koumansé.